top of page

Политика за поверителност
на SmartDom

I. Въведение


СмартДом Солюшънс ЕООД (www.edinsmartdom.com) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни. 


Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.edinsmartdom.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от SmartDom, включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта. 


Настоящата Политика за поверителност, заедно с Общи условия за ползване на Интернет сайт, Политиката за използване на “Бисквитки” и всякакви други документи, които са упоменати на Сайта, определя правилата, които SmartDom ще спазва при обработване на лични данни, които събираме от Вас или за Вас, или които Вие ни предоставяте. Настоящата Политика за поверителност не засяга, не ограничава и не отменя правата Ви, произтичащи от Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД”) или друго относимо законодателство.
Ако имате някакви въпроси или коментари относно настоящата Политика за поверителност, моля да се свържете с нас на адрес: office@edinsmartdom.com 


Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Сайта или да предоставите Личните си данни, независимо дали по електронен път на Сайта или на хартия, тъй като с предоставянето на Личните си данни Вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ни ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от Ваша страна е доброволно, с оглед използването на определени, предоставяни от нас услуги и използването на Сайта и/или достъп до него, както и с оглед онлайн пазаруване на Сайта. Моля да имате предвид, че в някои случаи ние няма да можем да Ви предоставим услугата и/или продадем стоката, които сте поискали, ако не ни предоставите нужната информация.

II. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?


СмартДом Солюшънс ЕООД („SmartDom”, „ние”) е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с МОЛ: Найден Стоянов

ЕИК/БУЛСТАТ: Булстат: 206399736

Седалище и адрес на управление: София, ул. Поп Богомил 31, ап.5

Адрес за кореспонденция: София, ул. Поп Богомил 31, ап.5

Телефон: +359 878 166 206

E-mail: office@edinsmartdom.com

Уебсайт: https://www.edinsmartdom.com

III. Категории лични данни, обработвани от SmasrtDom


1. SmartDom може да обработва публично достъпните лични данни и/или лични данни, предоставени от Вас. Основните видове лични данни, които се обработват са:
(i) Информация за лична идентификация (вкл. име, имейл адрес, език за комуникация и други); 
(ii) Данни за контакт (вкл. пощенски и електронен адреси, телефонeн номер на Вас или посочено от Вас лице за контакт и други);

2. SmartDom може да обработва данни, изготвени и генерирани от smartdirect.bg в процеса на предоставяне на услугите:
(i) Данни от комуникацията между нас и Вас, навиците, преференциите, удовлетвореността Ви от нашите услуги (активност при използване на услугите, оплаквания, заявки и др.); 
(ii) Информация относно посещения на Сайта и използването на Сайта, включително операции и история за използване на Сайта;

3. SmartDom има право и задължение да провери верността на личните данни, записани в базата данни, като за целта изисква от Вас да верифицирате данните и ако е необходимо, да ги коригирате или да потвърдите верността на своите данни.

5. Различните видове лични данни могат да се обработват самостоятелно или в комбинация помежду им. 

IV. Цели и правни основания за обработване на лични данни


1. SmartDom обработва данните Ви за aдминистриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/жалби/

2. В изпълнение на свои законови задължения, SmartDom обработва данните Ви за предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

3. SmartDom обработва съответните данни, предоставени доброволно от клиента за тяхното обработване за директен маркетинг на продукти и услуги;

4. Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на SmartDom.
(i) Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата, която предлагаме към Вас и другите, и да отговорим на вашите очаквания, като представим адекватна реклама;
(ii) Aнализ на данните зa предпочитанията и поведението на клиентите;

V. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни? 


Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг се съхраняват до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг. 

VI. Вашите Права във връзка с обработването на Личните ви данни
1.Общи права


Във връзка с обработване на лични данни, имате следните права, които може да упражните Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, като изпратите заявление на адреса на smartdirect.bg, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: office@edinsmartdom.com


Имате право да поискате от edinsmartdom.com:

  • копие от Вашите лични данни и достъп по всяко време до тях;

  • да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

  • личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна (право на преносимост);

  • личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от законовите основания за това;

  • да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните Ви ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

Имате право също:

  • да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до Smartdirect.bg, при обработване основаващо се на дадено съгласие;

  • да възразите срещу обработването на личните си данни;

  • да възразите срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;

  • да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

2. Имате право на жалба до надзорния орган 


Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни от edinsmartdom.com, можете да го направите на посочените данни за контакт. 


3. Възражение срещу използване за директен маркетинг 


Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните Ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от Вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: office@edinsmartdom.com

VII. Как защитаваме данните Ви 


Edinsmartdom.com прилага организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантира сигурността и защитата на личните Ви данни и мониторинга на обработването на лични данни. 
Наред с други неща, такива мерки за сигурност включват следните дейности:
– Edinsmartdom.com е установил  изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;
– достъпът на служителите на edinsmartdom.com до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на edinsmartdom.com е ограничен, в зависимост от задълженията им; 
– Edinsmartdom.com е установил задължения за поверителност за своите служители; 
– достъпът до офис оборудването на edinsmartdom.com и компютрите на всеки служител е ограничено. 
– ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики от международни стандарти
– С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.
Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

VIII. Връзка към други сайтове 


Понякога Сайтът може да съдържа връзки/ препратки (хиперлинкове) към други сайтове. Ние не оперираме свързаните сайтове и не одобряваме съдържанието, услугите и продуктите на тези сайтове. Съветваме Ви да използвате свързаните сайтове внимателно и с нужното внимание към тяхното съдържание и условия за ползване. edinsmartdom.com не носи отговорност за политиката за поверителност или съдържанието на такива сайтове и Ви съветваме да прегледате техните политики за поверителност. Въпреки това, веднага щом edinsmartdom.com получи информация относно незаконни дейности или незаконна информация в такива Интернет страници, edinsmartdom.com ще предприеме незабавни мерки за премахване на електронните препратки (линкове) към тях.

Лични данни за деца


Не събираме съзнателно лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро или да получим съгласието на лицето, носеща родителска отговорност за детето.

 

Изменения на Политиката за поверителност

 
Възможно е периодично да актуализираме своята Политика за защита на личните данни. При промяна в настоящата политика, на уебсайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни. Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия Сайт.

bottom of page